ความเหมือนที่แตกต่าง "ตลาดสีเขียว" 

ตอนที่3 โครงการตลาดสีเขียวสร้างเสริมผู้บริโภค สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน

โรงเรียนต้นแบบหัวใจสีเขียว 

เครือข่ายตลาดสีเขียวเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดแหล่งผลิตอาหารพืชผักอินทรีย์ ที่สามารถพัฒนานำผลผลิตสู่ครัวโรงเรียน และหรือเกิดตลาดพืชผักในโรงเรียน เป็นการสร้างปัจจัยด้านอาหารสุขภาวะ โดยการทำงานที่ผ่านมาเครือข่ายได้ส่งผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดและนำกิจกรรมไปพร้อมๆกัน ได้แก่

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียงแร่ผดุงวิทยา

 

โรงเรียนทอรัก

โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดไก่เตี้ย

โรงเรียนวัดทศทิศ

โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

โรงเรียนวัดบึงบัว

โรงเรียนวัดโบสถ์

โรงเรียนศรีวิทยา

 

Share: