"ตลาดสีเขียว" ไม่ใช่แค่ตลาด แต่คือ "ชุมชน" ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

ความหมายของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำกำไร เพราะต้นทุนที่สูงกว่าในแง่ของแรงงาน เทคนิคด้านชีวภาพในการป้องกันการกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนการสูญเสียผลผลิตไปเป็นจำนวนมากระหว่างการผลิต ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สนใจการผลิตแบบอินทรีย์ การคำนึงถึงการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม คือสาระสำคัญของระบบเกษตรอินทรีย์ อันหมายถึงการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับธรรมชาติ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น "การตลาดสีเขียว" เป็นการผลิตการค้า ที่กำไรสูงสุดไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด

การตลาดสีเขียวมิได้ขึ้นอยู่กับ "กำไร-ขาดทุน" หากแต่ต้องคำนึงถึง "การสร้างสุขภาวะทีดีให้กับผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม" เป็นสำคัญ และภายใต้ระบบการตลาดสีเขียว..

..การตลาดสีเขียวจะเกิดขึ้นและเติบโตได้ ก็ต้องมีกลุ่มผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเป็นองคาพยพสำคัญ..

ณัฏฐ์วิเศษ พึ่งละออ
จากหนังสือกลไกเชื่อมโยง ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ