สานต่อโรงเรียนต้นแบบหัวใจสีเขียว โรงเรียนวัดทศทิศ โครงการตลาดสีเขียวสร้างเสริมผู้บริโภค สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน

โรงเรียนตัวอย่างต้นแบบหัวใจสีเขียว

โรงเรียนวัดทศทิศ คลอง 11 

http://www.wattossatis.ac.th/

ผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในการปลูกผักอินทรีย์ทำปุ๋ยหมักใช้เอง และการแปรรูปรวมถึงทำอาหารจากผักอินทรีย์

Share: