Trip The Basket ตรวจPGS มาตรฐานเครือข่ายสีเขียว ไร้สารเคมีเพื่อผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเองด้วยวิถีที่ยั่งยืน

Trip The Basket ตรวจPGS มาตรฐานเครือข่ายสีเขียว ฉะเชิงเทรา

ผลผลิตไร้สารเคมีเพื่อผู้บริโภคและเกษตรกรด้วยวิถีที่ยั่งยืน  ระบบการจัดส่งผลผิตเกษตรอินทรีย์ถึงมือผู้บริโภคที่สั่งผ่าน facebookและตลาดสีเขียว

https://www.facebook.com/thebasketorganicfarm/

The Basket ตะกร้าผักจากสวนของคุณ

https://www.youtube.com/watch?v=3efq8tYyNC8&t=125s

 

Share: