ความเหมือนที่แตกต่าง "ตลาดสีเขียว" 

เราคงเคยได้ยินได้เห็นตลาดสุขภาพหลายที่ ซึงก็มีร้านค้า เกษตรกร ผู้ผลิต ตามงานต่างๆ   แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า สินค้าในตลาดนั้นๆ เป็นสินค้าที่รักษาสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราหวังไว้  

เครือข่ายตลาดสีเขียว ThaiGreen Market จึงมีการกำหนดมาตาฐานPGS เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผลผลิตอย่างปลอดภัยตรงต่อความตั้งใจ ซึ่งระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วมจะมีองค์ประกอบและรายละเอียดอย่างไรบ้าง เราจะเรียนรู้ไปเป็นตอนๆ 

ตอนที่ 2 กระบวนการเป็นสมาชิกเครือข่ายตลาดสีเขียว
กระบวนการตรวจเยี่ยมฟาร์ม / สถานประกอบการ เป็นแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิต และจดบันทึกการตรวจเยี่ยมเป็นลายลักษณ์อักษรทางเอกสาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาที่ไปการรับรองได้อย่างเปิดเผย เมื่อมีการออกตรารับรอง ผู้บริโภคย่อมมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน เป็นกลไกที่สำคัญของการสร้างความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบร่วมกัน และร่วมพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการในการรับรองผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอย่างมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือตรงตามมาตรฐาน
• การดำเนินงานการรับรองอย่างมีส่วนร่วม PGS ThaiGreenMarket อยู่ภายใต้เครือข่ายตลาดสีเขียว ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ และสมาชิกร่วมเป็นผู้ปฏิบัติตามเอกสารประกอบการรับรองฉบับนี้ หากมีการแก้ไข / ปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงต้องผ่านคณะกรรมการเครือข่ายฯ และสมาชิก (คณะกรรมการเครือข่ายฯ มีหน้าที่ดูแล กำกับออกการรับรอง และเป็นคณะกรรมการการรับรอง PGS ThaiGreenMarket)
Share: