Farm Visit ครั้งที่ 4 เทศกาลเกษตรธรรมชาติ

 กิจกรรมเยี่ยมฟาร์ม ครั้งที่ 4 ตอน เทศกาลผลผลิตธรรมชาติ ได้พาผู้บริโภคเดินทางไปที่เยี่ยมชมงานแสดงผลผลิตของเกษตรกร ที่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (MOA) จังหวัดลพบุรี ภายในงานจะมีการให้ความรู้ และนิทรรศการเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ ของ MOA และมีการนำเอาผลผลิตของเกษตรกรที่มีวิธีการผลิตแบบเกษตรธรรมชาติ มาจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสาน และการจัดกิจกรรมบรรยายสาธิตการประดิษฐ์กระถางด้วยวัสดุเหลือใช้ การเพาะถั่วงอก 
 
       ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยถึงโครงการ และแนะนำเกี่ยวกับที่มา และความสำคัญของวิถีการกิน ตลาดสีเขียว และเรื่องของระบบสมาชิก CSA โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ในเรื่องต่างๆ  สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้ คือ การได้มาทำความรู้จักกับเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายตลาดสีเขียว และได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรธรรมชาติ ในเรื่องของแนวคิด วิธีการผลิต ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือ สารเคมีในการผลิต และการให้ความสำคัญกับเรื่องของดิน และได้ซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และเก็บผลผลิตในแปลงสาธิต  นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับการตรวจสุขภาพในรูปแบบของการแพทย์ผสมผสาน มีการตรวจหาสารเคมีในเลือด การชำระล้างบำบัด (พลังบำบัด) และการให้คำปรึกษาเรื่องของสุขภาพอีกด้วย  
Share: