Fact Organic

เวลานี้กระแส GREEN มาแรง อะไรๆก็ต้อง organic จริงหรือเปล่าไม่รู้ เรามาดู ข้อเท็จจริง organic หรือเกษตรอินทรีย์ แตกต่างๆจากอาหารทั่วไปอย่างไรกันบ้าง
Share: