Green Producers

ระบบสมาชิกผักประสานใจ (CSA)

  • 09 เมษายน 2008

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามาสู่ระบบ CSA เช่นในปัจจุบัน ในปี 2538 ได้ก่อตั้งโครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรกร และอนุรักษ์พันธ์พืช เป็นโครงการที่พยายามศึกษาค้นคว้าหาวิธีการทำเกษตรอินทรีย์โดยประสานความรู้จากทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน จากนั้นชาวบ้านก็เริ่มเห็นประโยชน์ เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านหมดเนื้อหมดตัวและเสียสุขภาพไปมากกับการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ต้องใ...

อ่านต่อ

เกษตรกรโครงการพัฒนาชุมชนแควระบมสียัด

  • 08 เมษายน 2008

กลุ่มเกษตรกร อำเภอสนามชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ร่วมตัวกันจากการผลิตผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่เหลือจากบริโภคภายในครอบครัว จนสามารถนำออกขายในชุมชนได้ ปัจจุบันมีการสร้างผลผลิตแปรรูปต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมะขาม นอกจากนั้นยังมีกล้วยม้วน ข้าวเกรียบมันต่อเผือก ฟักทอง ทางกลุ่มเกษตรกรเองยังบอกอีกว่าหากเราสามารถรวบรวมผู้บริโภคได้และเชื่อมโยงต่อก...

อ่านต่อ

สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

  • 08 เมษายน 2008

จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ ซึ่งการทำการเกษตรและตลาดดังกล่าวควรมีการดำเนินงานและความสัมพันธ์เป็นแบบ “ ชุมชน ” และในรูปแบบของ “ ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน “ ที่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การมีความสุขความสงบ มีสุ...

อ่านต่อ

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย

  • 04 เมษายน 2008

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ทำธุรกจิ เกษตรอินทรีย์โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความรู้ความเขาใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์ให้กับผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิด การขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิตสม...

อ่านต่อ
1 3 4 5