ร่วมตอบแบบสอบถาม

https://goo.gl/forms/yveqyL495XOcsaIS2 เรียนเชิญผู้บริโภค ร่วมตอบแบบสอบถาม " ความต้องการและพฤติกรรมการใช้สินค้าปลอดภัย โครงการต้นแบบตลาดสีเขียวขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ สู่การกิน อยู่ รู้ ใช้ อย่างยั่งยืน " เพื่อร่วมสร้างวิถีสุขภาพที่ดีด้วยการกินอย่างยั่งยืนนะคะ ^ ^