กิจกรรม

ดินดี กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้อบรมการผลิตพืชผักตามแนวทางเกษตรธรรมชาติจากมูลนิธิเอ็มโอเอไทย และเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 56 โดยขณะนี้เริ่มมีผลผลิตบางส่วนสามารถนำเข้าสู่ "ตะกร้าปันผัก" แล้วค่ะ
Share: